Gotero montado (gotero + piqueta + microtubo) – 700 udes.