Gotero montado (gotero + piqueta + microtubo) – 700 a 900 udes.